LOV NR. 248 FRĮ 12. APRIL 1949 OM PENGESEDLER M.V. PÅ FÆRØERNE.

Lov nr. 248 af 12.04.1949
Nr. 248 12. april 1949

   § 1. Færøerne har egne pengesedler, der er det lovlige betalingsmiddel på øerne. Møntenheden er 1 króna. Værdiforholdet til danske pengesedler er 1 króna = 1 krone.

   § 2. Det færøske pengevæsen henhører under statsministeriet. Den stedlige bestyrelse varetages af rigsombudsmanden sammen med en repræsentant for landsstyret, valgt af dette. De færøske pengesedler skal for at være gyldige være forsynede med underskrift i facsimile af rigsombudsmanden og landsstyrets repræsentant.

   § 3. De færøske pengesedler fremstilles af Danmarks nationalbank med samme pålydende og i samme format som de danske sedler. Sedlernes udseende bestemmes efter forhandling mellem det færøske lagting og statsministeriet.

   § 4. De færøske pengesedler skal være fuldt dækkede af danske kroner, som henstår på en særlig konto i Danmarks nationalbank.

   § 5. Færøske pengesedler modtages til ombytning med danske sedler ved Danmarks nationalbank og dennes filialer og danske pengesedler til ombytning med færøske sedler af rigsombudsmanden efter nærmere af statsministeren fastsatte regler. Denne ombytning sker uden provision.

   § 6. Færøerne modtager en forholdsvis andel af nationalbankens overskud. Færøernes andel beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af nationalbankens regnskabsår svarende procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks nationalbank, § 19, stk. 2 og 4.

   § 7. De pengesedler, der nu benyttes, skal indtil videre have gyldighed. Den endelige frist for afløsning af sedlerne fastsættes ved aftale mellem landsstyret og statsministeriet.

Indtil sådan afløsning finder sted, gælder med hensyn til de nuværende pengesedler de i §§ 1, 4 og 5 givne bestemmelser.

   § 8. Pengesedlerne kan efter statsministerens nærmere bestemmelse efter forhandling med landsstyret indkaldes og nye sedler udstedes, jfr. §§ 2 og 3. De indkaldte sedler ophører da at være lovligt betalingsmiddel fra det tidspunkt, som fastsættes ved bekendtgørelsen. Når et år er forløbet fra dette tidspunkt, mister de indkaldte sedler deres gyldighed. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan dog den i § 2 omtalte stedlige bestyrelse indløse sådanne sedler.

   § 9. Som skillemønt på Færøerne anvendes den i Danmark anvendte skillemønt.

 

 

 

Evnisskipaš valmynd Stavrašaš valmynd Tķšarskipaš valmynd