BEKENDTGØRELSE NR. 541 AF 4. DECEMBER 1985 OM AMATØRRADIOSTATIONER.

Bekendtgørelse nr. 541 af 04.12.1985

   I henhold til § 1, § 3, § 4, § 6 og § 7 i lov om radiokommunikation, jfr. lovbekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1976, fastsættes nedenstående bestemmelser for oprettelse og benyttelse af amatør-radiostationer.

    For amatør-radiostationer i motorkøretøjer, der omfattes af færdselsloven, gælder endvidere de bestemmelser vedr. radioanlægs installation og benyttelse, som justitsministeren måtte fastsætte.

Kapitel 1
Tilladelse til oprettelse og benyttelse af amatør-radiostationer

    § 1. En amatør-radiosendestation må kun oprettes og kun benyttes af personer med gyldig amatør-radiosendetilladelse (i det følgende benævnt sendetilladelse) fra Post- og Telegrafvæsenet (P&T). For så vidt angår udenlandske radioamatører henvises til bestemmelserne i § 11.
    Stk. 2. En amatør-radiosendestation anses for oprettet, såfremt den er driftsklar for sending og er tilsluttet eller forefindes med umiddelbar adgang til strømforsyning og antenne.

    § 2. I henhold til bekendtgørelse nr. 140 af 13. marts 1974 om indretning og benyttelse af radiomodtagere, § 1, stk. 1, kræves ikke tilladelse fra P&T for amatør-radiomodtagestationer. De benyttede radiomodtagere må kun være indrettet for:
1)frekvensbånd under 30 MHz,
2)frekvensbånd, der her i landet er anvist for amatørradio eller for radiospredning (radiofoni og fjernsyn).

    Bestemmelserne i § 7 og § 8 i denne bekendtgørelse gælder også for amatør-radiomodtagestationer.

    § 3. Ansøgning om sendetilladelse i Danmark eller på Færøerne indgives på et særligt skema til P&T, Radioteknisk Tjeneste (RTT), Islands Brygge 83.C, 2300 København S, (telefon (01) 54 47 96).
    Stk. 2. Ansøgninger om sendetilladelse i Grønland indsendes til Grønlands tekniske Organisation, Teleafdelingen, Hauser Plads 20, 1127 København K, (telefon (01) 38 30 55).
    Stk. 3. Forinden sendetilladelse kan udstedes, skal ansøgeren bestå en teknisk prøve, der skal sikre, at ansøgeren har det nødvendige kendskab til radioteknik, herunder til undgåelse og til afhjælpning af forstyrrelser af andre radiotjenester. For at opnå sendetilladelse for frekvenser under 30 MHz skal ansøgeren endvidere bestå en prøve i aftelegrafering og høremodtagning (morseprøve). For deltagelsen i prøverne betales et gebyr.
    Stk. 4. P&T fastsætter bestemmelserne vedrørende prøverne og aldersgrænse for opnåelse af sendetilladelse.
    Stk. 5. Udstedelse af sendetilladelse kan være betinget af andre myndigheders samtykke og kan nægtes, hvis der er nærliggende fare for forstyrrelser fra amatør-radiostationen.

    § 4. Sendetilladelse udstedes, når P&T finder de nødvendige krav opfyldt. Der opkræves et gebyr for udstedelsen samt en forholdsmæssig andel af et årligt gebyr frem til første fornyelse, som normalt sker ved kalenderårets udgang.
    Stk. 2. Inddragne sendetilladelser kan fås genudstedt mod betaling af gebyr.
    Stk. 3. For kortvarige sendetilladelser betales et særligt gebyr.
    Stk. 4. Såfremt en sendetilladelse eller kvitteringen for betaling af det i stk. 1 nævnte gebyr beskadiges eller bortkommer, kan genpart fås udstedt mod betaling af gebyr.

Kapitel 2
Indretning og benyttelse

    § 5. Der må kun benyttes de af P&T til enhver tid anviste frekvenser.
    Stk. 2. Der må ikke benyttes højere effekt end den, der af P&T er fastsat som maksimum for den pågældende sendetilladelse.
    Stk. 3. Amatør-radiosendestationers indretning skal tage sigte på, at der kun må sendes inden for de frekvensbånd, som af P&T er anvist for amatørradio. Sendere for frekvensbånd under 30 MHz må ikke være indrettet for sending i frekvensområdet 25-28 MHz. Sendere for frekvensbånd over 30 MHz skal være indrettet således, at der kun kan sendes inden for de frekvensbånd, som af P&T er anvist for amatørradio.

    § 6. Amatør-radiokorrespondance, skal foregå i klart sprog og skal begrænses til meddelelser af teknisk art, der vedrører amatør-radioforsøg, og til bemærkninger af så ringe betydning, at det ikke ville være naturligt at bruge de offentlige teletjenester.
    Stk. 2. Opkald skal foregå på dansk, færøsk, grønlandsk, norsk, svensk, engelsk, fransk, spansk eller tysk.
    Stk. 3. Ved opkald og ved afslutningen af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut, skal stationens kaldesignal udsendes. Der må ikke anvendes falske kaldesignaler.
    Stk. 4. Udsendelse af musik, underholdnings-, oplysnings-, reklame- og propagandastof og lignende samt udsendelse af falske eller vildledende nødsignaler eller nødopkald er forbudt.
    Stk. 5. Amatør-radiostationer må ikke benyttes til befordring af meddelelser fra eller til trediemand.
    Stk. 6. P&T kan fastsætte yderligere bestemmelser om amatør-radiostationers indretning og benyttelse, herunder om brug i skibe, lystfartøjer og fly.

Kapitel 3
Hemmeligholdelse

    § 7. Amatør-radiostationer må kun modtage korrespondance, der i henhold til § 6 må udveksles mellem amatør-radiostationer, eller som er bestemt for offentlig udbredelse.
    Stk. 2. Indehaveren af en amatør-radiostation skal iagttage tavshed med hensyn til anden korrespondance, der tilfældigt modtages. Sådan korrespondance må ikke gengives, meddeles til trediemand eller benyttes til noget som helst formål; dens eksistens må end ikke røbes.

Kapitel 4
Forstyrrelser

    § 8. Ved oprettelse og benyttelse af en amatør-radiostation skal det i muligt omfang sikres, at andre radiotjenester, herunder radiofoni og fjernsyn, ikke forstyrres.
    Stk. 2. Ejeren og brugeren af en amatør-radiostation er forpligtet til uopholdeligt at afhjælpe enhver fejl eller mangel ved amatør-radiostationen, som kan medføre forstyrrelse af andre radiotjenester, herunder radiofoni og fjernsyn, eller som medfører, at stationen ikke opfylder de betingelser, der er fastat af P&T.
    Stk. 3. Ejeren og brugeren af en amatør-radiostation er endvidere forpligtet til uopholdeligt at træffe de efter P&T's skøn nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe forstyrrelser af andre radiotjenester. Udgifter hertil afholdes af radioamatøren, medmindre der af P&T træffes anden bestemmelse.
    Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan efter P&T's skøn også gøres gældende i tilfælde af forstyrrelser i andre elektriske anlæg, som f.eks. telefoner, båndoptagere, grammofoner, stereoanlæg og højttaleranlæg.

Kapitel 5
Kontrol

    § 9. P&T kan når som helst foretage kontrol af amatør-radiostationer og sendetilladelser. De til kontrollen bemyndigede personer skal til enhver tid mod forevisning af særlig legitimation have uhindret adgang til at undersøge og afprøve anlæggene på de steder, hvor anlæggene er installeret, og/eller hvorfra de normalt benyttes.
    Stk. 2. De oplysninger, der forlanges af P&T's kontrollanter om anlæggenes indretning og benyttelse, skal uopholdeligt gives. Kontrollanternes påbud med hensyn til forhold, der er reguleret i denne bekendtgørelse eller i vilkårene for sendetilladelsen, skal efterkommes.
    Stk. 3. Der skal på tilsvarende måde gives Politiet, Statens Bilinspektion, Toldvæsenet og andre kompetente myndigheder adgang til at kontrollere amatør-radiostationer og sendetilladelser. Konstaterede overtrædelser kan af disse myndigheder indberettes til P&T til videre foranstaltning.
    Stk. 4. Såfremt der under amatør-radiostationens benyttelse modtages opkald fra P&T's kontroltjeneste, skal opkaldet besvares, og der skal uopholdeligt gives de af hensyn til kontrollen forlangte oplysninger.

Kapitel 6
Gebyrer

    § 10. Der fastsættes følgende gebyrer:
1)teknisk prøve: 100,- kr.
2)morseprøve: 100,- kr.
3)udstedelse eller genudstedelse af sendetilladelse: 150,- kr.
4)årligt gebyr for sendetilladelse: 100,- kr.
5)kortvarig sendetilladelse: 100,- kr.
6)genpart af sendetilladelse eller kvittering: 100,- kr.

    Stk. 2. Der skal ikke betales merværdiafgift af ovennævnte gebyrer.

Kapitel 7
Amatør-radiostationer, der medbringes fra udlandet til Danmark og fra Danmark til udlandet

    § 11. Udenlandsk licenserede radioamatører må oprette og benytte en amatør-radiostation under midlertidigt ophold i Danmark, hvis der er indhentet sendetilladelse fra P&T. I henhold til aftaler, som kan indgås mellem P&T og fremmede landes teleadministrationer, kan udenlandske teleadministrationer udstede en særlig sendetilladelse (licence), der gælder under kortvarigt ophold i Danmark.
    Stk. 2. Danske amatør-radiostationer, der medtages til udlandet, er underkastet vedkommende lands bestemmelser. Sendetilladelse må i hvert enkelt tilfælde i forvejen indhentes hos vedkommende lands teleadministration. I henhold til aftaler, som kan indgås mellem P&T og fremmede landes teleadministrationer, kan P&T udstede en særlig sendetilladelse (licence), som gælder under kortvarigt ophold i vedkommende land. For sendetilladelsen opkræves et gebyr.
    Stk. 3. Oplysning om de i stk. 1 og 2 nævnte aftaler mellem P&T og udenlandske teleadministrationer kan fås hos P&T.

Kapitel 8
Særlige bestemmelser

    § 12. P&T er bemyndiget til, når ganske særlige forhold gør sig gældende, at dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

    § 13. Klage over afgørelser, som er truffet af P&T's Radioteknisk Tjeneste eller af teleregionerne, indsendes til ministeriet for offentlige arbejder, generaldirektoratet for P&T.

Kapitel 9
Overtrædelser

    § 14. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 5 - § 9 og § 11, stk. 1 og 2, straffes med bøde.
    Stk. 2. Den, som har foretaget installation af radioanlæg, apparater eller dele dertil, der ikke opfylder de bestemmelser, der er fastsat i radiokommunikationsloven eller i medfør heraf, herunder vilkår for den pågældende sendetilladelse, eller som bringer allerede eksisterende anlæg i strid med bestemmelserne, kan idømmes bøde.
    Stk. 3. Den, der i øvrigt medvirker til overtrædelse, kan idømmes bøde.
    Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant eller institutionen som sådan bødeansvar.
    Stk. 5. Ved overtrædelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse eller de af P&T givne forskrifter kan P&T inddrage sendetilladelsen. Den pågældende amatør-radiostation skal i så fald straks sættes effektivt ud af drift, og P&T kan ved dertil bemyndigede personer lade amatør-radiostationen plombere.

Kapitel 10
Ikrafttræden

    § 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 53 af 15. februar 1971 om amatør-radiostationer med senere ændringer ophæves.
    Stk. 3. Sendetilladelser, som er gældende ved bekendtgørelsens ikrafttræden, omfattes herefter af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

 

 

Evnisskipað valmynd Stavraðað valmynd Tíðarskipað valmynd